078 691 2186
info@bonbonpartyservice.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze site is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Informatie over producten, diensten en acties geldt alleen binnen dit land. Door toegang te zoeken tot de site accepteert u deze gebruiksvoorwaarden. U dient deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de site bezoekt opnieuw te bekijken.

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt door ons beheerd. Op deze website en alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site, is het Nederlands recht van toepassing. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Copyright ©. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Bon Bon party service en de aan ons gelieerde bedrijven en zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, of door verspreiding onder andere mensen. In alle gevallen geldt dat reproducties enkel voor informatieve doeleinden bestemd zijn en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt.

Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden, worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie. Hetzij in de vorm van een afdruk, in elektronische vorm en met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (‘framing’) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Bon Bon party service en de aan ons gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Verkrijgbaarheid van producten
Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, maar dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van deze site, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van ons en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de gebruiksvoorwaarden
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ons bedrijf verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij streven ernaar te verwijzen naar voor u interessante sites. Bon Bon party service, de aan ons gelieerde bedrijven of hun functionarissen, onze werknemers of vertegenwoordigers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze sites en de daarin opgenomen informatie. Deze wordt niet gecontroleerd of onderschreven door Bon Bon party service of de aan ons gelieerde bedrijven.

Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Over gedeelten van de site waar informatie van andere gebruikers wordt vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Neem contact met ons op.
Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact op.